شماره تلفن026-91003350
آدرس ایمیلinfo@rothencarshop.com
فروشگاه - شرکت آب صنعت روتن کار
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

لیست قیمت اتصالات تزریقی پلی اتیلن

لیست قیمت اتصالات تزریقی پلی اتیلن

لیست قیمت اتصالات تزریقی پلی اتیلن 1400

 

لیست قیمت سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن

ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 5007,700,0008,600,000
2سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 4003,900,0005,400,000
3سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 3553,300,0004,500,000
4سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 3152,300,0003,800,000
5سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 2802,250,0003,700,000
6سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 2501,300,0001,810,000
7سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 2251,200,0001,700,000
8سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 200680,000990,000
9سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 180660,000900,000
10سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 160420,000600,000
11سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 140415,000550,000
12سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 125219,000303,000
13سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 110166,000224,000
14سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 9098,000131,000
15سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 7563,00088,000
16سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 6339,00058,000
17سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 50 50000
18سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 4050000
19سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 3250000

لیست قیمت سه راه 90 درجه نا مساوی تزریقی پلی اتیلن

ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1سه راه 90 درجه تزریقی 315*5007,500,0008,400,000
2سه راه 90 درجه تزریقی 250*5007,400,0008,300,000
3سه راه 90 درجه تزریقی 200*5007,300,0008,100,000
4سه راه 90 درجه تزریقی 355*400 (با تبدیل)5,800,0007,500,000
5سه راه 90 درجه تزریقی 315*4003,900,0005,000,000
6سه راه 90 درجه تزریقی 250*4003,700,0005,200,000
7سه راه 90 درجه تزریقی 200*4003,600,0004,700,000
8سه راه 90 درجه تزریقی 160*4003,600,0004,700,000
9سه راه 90 درجه تزریقی 125*400 (با تبدیل)3,600,0004,700,000
10سه راه 90 درجه تزریقی 110*400 (با تبدیل)3,600,0004,700,000
11سه راه 90 درجه تزریقی 315*355 (با تبدیل)5,200,0007,300,000
12سه راه 90 درجه تزریقی 250*3553,200,0004,200,000
13سه راه 90 درجه تزریقی 225*3553,200,0004,100,000
14سه راه 90 درجه تزریقی 200*3552,850,0003,950,000
15سه راه 90 درجه تزریقی 160*3552,800,0003,900,000
16سه راه 90 درجه تزریقی 125*3552,800,0003,800,000
17سه راه 90 درجه تزریقی 110*3552,700,0003,800,000
18سه راه 90 درجه تزریقی 90*3552,700,0003,800,000
19سه راه 90 درجه تزریقی 280*315 (با تبدیل)3,700,0005,300,000
20سه راه 90 درجه تزریقی 250*3152,250,0003,200,000
21سه راه 90 درجه تزریقی 225*3152,200,0003,100,000
22سه راه 90 درجه تزریقی 200*3152,100,0003,100,000
23سه راه 90 درجه تزریقی 160*3152,000,0003,100,000
24سه راه 90 درجه تزریقی 125*3152,000,0003,050,000
25سه راه 90 درجه تزریقی 110*3151,980,0003,000,000
26سه راه 90 درجه تزریقی 90*3151,980,0003,000,000
27سه راه 90 درجه تزریقی 250*280 (با تبدیل)3,420,0003,600,000
28سه راه 90 درجه تزریقی225*280 (با تبدیل)3,420,0003,600,000
29سه راه 90 درجه تزریقی 200*280 (با تبدیل)3,420,0003,600,000
30سه راه 90 درجه تزریقی 160*280 (با تبدیل)3,325,0003,500,000
31سه راه 90 درجه تزریقی 125*280 (با تبدیل)3,325,0003,500,000
32سه راه 90 درجه تزریقی 110*280 (با تبدیل)3,325,0003,500,000
33سه راه 90 درجه تزریقی 90*280 (با تبدیل)3,325,0003,500,000
34سه راه 90 درجه تزریقی 200*2501,150,0001,700,000
35سه راه 90 درجه تزریقی 160*2501,150,0001,610,000
36سه راه 90 درجه تزریقی 125*2501,150,0001,570,000
37سه راه 90 درجه تزریقی 110*2501,120,0001,560,000
38سه راه 90 درجه تزریقی 90*2501,120,0001,560,000
39سه راه 90 درجه تزریقی 75*2501,110,0001,550,000
40سه راه 90 درجه تزریقی 63*2501,100,0001,500,000
41سه راه 90 درجه تزریقی 200*225 (با تبدیل)1,100,0001,600,000
42سه راه 90 درجه تزریقی180*225 (با تبدیل)1,360,0001,990,000
43سه راه 90 درجه تزریقی 160*225 (با تبدیل)1,100,0001,550,000
44سه راه 90 درجه تزریقی 125*225 (با تبدیل)1,100,0001,500,000
45سه راه 90 درجه تزریقی 110*2251,050,0001,460,000
46سه راه 90 درجه تزریقی 90*2251,050,0001,400,000
47سه راه 90 درجه تزریقی 75*225 (با تبدیل)1,084,0001,450,000
48سه راه 90 درجه تزریقی 63*2251,084,0001,445,000
49سه راه 90 درجه تزریقی 160*200655,000920,000
50سه راه 90 درجه تزریقی 125*200630,000870,000
51سه راه 90 درجه تزریقی 110*200620,000850,000
52سه راه 90 درجه تزریقی 90*200600,000830,000
53سه راه 90 درجه تزریقی 75*200590,000820,000
54سه راه 90 درجه تزریقی 63*200580,000820,000
55سه راه 90 درجه تزریقی 160*180650,000890,000
56سه راه 90 درجه تزریقی 110*180650,000870,000
57سه راه 90 درجه تزریقی 90*180650,000870,000
58سه راه 90 درجه تزریقی 63*180650,000820,000
59سه راه 90 درجه تزریقی 125*160380,000530,000
60سه راه 90 درجه تزریقی110*160360,000530,000
61سه راه 90 درجه تزریقی 90*160350,000520,000
62سه راه 90 درجه تزریقی 75*160345,000510,000
63سه راه 90 درجه تزریقی 63*160345,000510,000
64سه راه 90 درجه تزریقی 125*140415,000495,000
65سه راه 90 درجه تزریقی 110*140415,000490,000
66سه راه 90 درجه تزریقی 90*140415,000480,000
67سه راه 90 درجه تزریقی 75*140415,000470,000
68سه راه 90 درجه تزریقی 63*140 (با تبدیل)440,000497,000
69سه راه 90 درجه تزریقی 110*125195,000283,000
70سه راه 90 درجه تزریقی 90*125195,000270,000
71سه راه 90 درجه تزریقی 75*125190,000265,000
72سه راه 90 درجه تزریقی 63*125190,000255,000
73سه راه 90 درجه تزریقی 50*125190,000255,000
74سه راه 90 درجه تزریقی 90*110150,000215,000
75سه راه 90 درجه تزریقی 75*110146,000200,000
76سه راه 90 درجه تزریقی 63*110143,000195,000
77سه راه 90 درجه تزریقی 50*110143,000195,000
78سه راه 90 درجه تزریقی 75*9093,000125,000
79سه راه 90 درجه تزریقی 63*9089,000120,000
80سه راه 90 درجه تزریقی 63*7560,00080,000
81سه راه 90 درجه تزریقی 50*7559,00077,000
82سه راه 90 درجه تزریقی 50*6338,00055,000
بیشتر بخوانید :   لیست قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی

لیست قیمت کپ تزریقی پلی اتیلن

ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده ( تومان) فشار کاری 10 بارقیمت مصرف کننده ( تومان) فشار کاری 16 بار
1کپ تزریقی پلی اتیلن 5001,450,0001,490,000
2کپ تزریقی پلی اتیلن 400895,000949,000
3کپ تزریقی پلی اتیلن 355440,000635,300
4کپ تزریقی پلی اتیلن 315365,400450,500
5کپ تزریقی پلی اتیلن 280360,200399,000
6کپ تزریقی پلی اتیلن 250215,000242,300
7کپ تزریقی پلی اتیلن 225200,000218,400
8کپ تزریقی پلی اتیلن 200100,000106,000
9کپ تزریقی پلی اتیلن 16088,00092,000
10کپ تزریقی پلی اتیلن 12532,00039,000
11کپ تزریقی پلی اتیلن 11026,00028,000
12کپ تزریقی پلی اتیلن 9022,00024,500
13کپ تزریقی پلی اتیلن 7519,70020,500
14کپ تزریقی پلی اتیلن 6316,30018,500
15کپ تزریقی پلی اتیلن 5011,00014,200

لیست قیمت فلنج تزریقی پلی اتیلن با طول استاندارد (Type A)

ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16
1فلنج تزریقی پلی اتیلن 1000 با طول استاندارد2,280,400
2فلنج تزریقی پلی اتیلن 900 با طول استاندارد2,064,400
3فلنج تزریقی پلی اتیلن 800 با طول استاندارد1,752,400
4فلنج تزریقی پلی اتیلن 710 با طول استاندارد1,587,0001,920,000
5فلنج تزریقی پلی اتیلن 630 با طول استاندارد1,444,9001,550,000
6فلنج تزریقی پلی اتیلن 560 با طول استاندارد1,210,0001,450,000
7فلنج تزریقی پلی اتیلن 500 با طول استاندارد1,100,0001,190,000
8فلنج تزریقی پلی اتیلن 450-اتصال به 450 با طول استاندارد798,000990,000
9فلنج تزریقی پلی اتیلن 450-اتصال به 500 با طول استاندارد862,0001,079,000
10فلنج تزریقی پلی اتیلن 400 با طول استاندارد529,000713,000
11فلنج تزریقی پلی اتیلن 355 با طول استاندارد419,000605,000
12فلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 315 با طول استاندارد342,000380,000
13فلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 250 با طول استاندارد339,000375,000
14فلنج تزریقی پلی اتیلن 250 با طول استاندارد209,000295,000
15فلنج تزریقی پلی اتیلن 225-اتصال به 200 با طول استاندارد128,700180,000
16فلنج تزریقی پلی اتیلن 200 با طول استاندارد126,400150,000
17فلنج تزریقی پلی اتیلن 180-اتصال به 160 با طول استاندارد78,00085,000
18فلنج تزریقی پلی اتیلن 160 با طول استاندارد72,00075,000
19فلنج تزریقی پلی اتیلن 140- اتصال به160 با طول استاندارد66,00074,300
20فلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 140 با طول استاندارد66,00074,300
21فلنج تزریقی پلی اتیلن 125 با طول استاندارد34,00047,000
22فلنج تزریقی پلی اتیلن 110 با طول استاندارد26,00029,000
23فلنج تزریقی پلی اتیلن 90 با طول استاندارد22,40025,200
24فلنج تزریقی پلی اتیلن 75 با طول استاندارد16,30020,000
25فلنج تزریقی پلی اتیلن 63 با طول استاندارد8,50012,000
26فلنج تزریقی پلی اتیلن 50 با طول استاندارد6,5008,900
27فلنج تزریقی پلی اتیلن 40 با طول استاندارد6,5008,900
28فلنج تزریقی پلی اتیلن 32 با طول استاندارد6,5008,900
بیشتر بخوانید :   لیست قیمت اتصالات آبیاری قطره ای

لیست قیمت فلنج تزریقی پلی اتیلن با طول استاندارد (Type B)

ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بارقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 بار
1فلنج تزریقی پلی اتیلن 630 (Type B)1,661,6001,782,500
2فلنج تزریقی پلی اتیلن 560(Type B)1,391,5001,667,500
3فلنج تزریقی پلی اتیلن 500 (Type B)1,265,0001,368,500
4فلنج تزریقی پلی اتیلن 450-اتصال به 450 (Type B)917,7001,138,500
5فلنج تزریقی پلی اتیلن 450-اتصال به 500 (Type B)991,3001,240,800
6فلنج تزریقی پلی اتیلن 400 (Type B)608,300819,900
7فلنج تزریقی پلی اتیلن 355 (Type B)481,900695,700
8فلنج تزریقی پلی اتیلن 315 (Type B)400,200493,400
9فلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 315 (Type B)394,400437,000
10فلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 250 (Type B)389,800431,300
11فلنج تزریقی پلی اتیلن 250 (Type B)240,400339,200
12فلنج تزریقی پلی اتیلن 225-اتصال به 200 (Type B)148,000207,000
13فلنج تزریقی پلی اتیلن 200 (Type B)145,400172,500
14فلنج تزریقی پلی اتیلن 180-اتصال به 160(Type B)89,70097,700
15فلنج تزریقی پلی اتیلن 160(Type B)82,80086,200
16فلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 160(Type B)75,90085,400
17فلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 140(Type B)75,90085,400
18فلنج تزریقی پلی اتیلن 125 (Type B)39,10054,100
19فلنج تزریقی پلی اتیلن 110(Type B)29,90033,400

لیست قیمت زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن

ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بارقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 بار
1زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 4002,600,0003,500,000
2زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 3552,550,0003,300,000
3زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 3151,320,0001,850,000
4زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 250870,0001,190,000
5زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 225870,000990,000
6زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 200445,000720,000
7زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 180400,000620,000
8زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 160274,000350,000
9زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 125136,000190,000
10زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 11092,000132,000
11زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 9057,50090,000
12زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 7538,00050,000
13زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 6335,00046,000
14زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 5050,000

لیست قیمت زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن

ردیفنام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بارقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 بار
1زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 5006,800,0007,100,000
2زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 4003,400,0005,000,000
3زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 3552,600,0003,400,000
4زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 3151,900,0002,550,000
5زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250950,0001,300,000
6زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225770,0001,250,000
7زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200590,000815,000
8زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 180585,000750,000
9زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160320,000480,000
10زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125200,000250,000
11زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110120,000176,000
12زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 9067,00091,000
13زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 7550,00062,000
14زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 6335,00050,000
15زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 5050,000
16زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 4050,000
17زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 3250,000

لیست قیمت تبدیل تزریقی پلی اتیلن

ردیف نام کالاقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بارقیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 بار
1تبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*6301,890,0002,200,000
2تبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*6301,890,0002,200,000
3تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*6301,890,0002,200,000
4تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*6301,890,0002,200,000
5تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*6302,580,0003,070,000
6تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*6302,580,0003,070,000
7تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*6302,580,0003,070,000
8تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*6302,580,0003,070,000
9تبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*5601,610,000
10تبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*5601,610,0001,650,000
11تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*5601,610,0001,650,000
12تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*5601,610,0001,650,000
13تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*5602,300,0002,520,000
14تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*560 2,300,0002,520,000
15تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*5602,300,0002,520,000
16تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*5602,300,0002,520,000
17تبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*5001,440,0001,480,000
18تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*5001,440,0001,480,000
19تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*5001,440,0001,480,000
20تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*5001,440,0001,480,000
21تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*5002,065,0002,182,000
22تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*5002,065,0002,182,000
23تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*5002,065,0002,182,000
24تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*4501,390,0001,420,000
25تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*4501,390,0001,420,000
26تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*4501,390,0001,420,000
27تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*4502,015,0002,122,000
28تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*4502,015,0002,122,000
29تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*4502,015,0002,122,000
30تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*4502,015,0002,122,000
31تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*4502,094,0002,221,000
32تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*4502,094,0002,221,000
33تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*4502,094,0002,221,000
34تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*400880,000938,000
35تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*400880,000938,000
36تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*400880,000938,000
37تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*400880,000938,000
38تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*400880,000938,000
39تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*400880,000938,000
40تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*400959,0001,037,000
41تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*400959,0001,037,000
42تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*400959,0001,037,000
43تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*355690,000870,000
44تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*355690,000870,000
45تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*355690,000870,000
46تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*355690,000870,000
47تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*355690,000870,000
48تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*355769,000969,000
49تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*355769,000969,000
50تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*355769,000969,000
51تبدیل تزریقی پلی اتیلن 280*315625,000702,000
52تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*315625,000702,000
53تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*315625,000702,000
54تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*315625,000702,000
55تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*315625,000702,000
56تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*315704,000801,000
57تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*315704,000801,000
58تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*315704,000801,000
59تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*280570,000573,000
60تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*280903,000963,000
61تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*280570,000573,000
62تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*280570,000573,000
63تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*280649,000672,000
64تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*280649,000672,000
65تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*280649,000672,000
66تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*250333,000390,000
67تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*250290,000301,000
68تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*250280,000385,000
69تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*250468,000590,000
70تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*250280,000299,000
71تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*250280,000299,000
72تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*250296,000317,900
73تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*250295,700317,900
74تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*250297,500317,900
75تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*225244,000265,000
76تبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*225244,000265,000
77تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*225244,000265,000
78تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*225244,000265,000
79تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*225244,000265,000
80تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*225244,000265,000
81تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*225260,000283,900
82تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*225259,700283,900
83تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*225261,500283,900
84تبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*200212,000258,000
85تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*200145,000175,000
86تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*200170,000175,000
87تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*200123,000160,000
88تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*200123,000160,000
89تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*200123,000160,000
90تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*200123,000160,000
91تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*200132,300174,000
92تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*180149,000175,000
93تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*180149,000175,000
94تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*180149,000175,000
95تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*180149,000175,000
96تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*180149,000175,000
97تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*180149,000175,000
98تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*180158,300189,000
99تبدیل تزریقی پلی اتیلن 140*160144,000163,500
100تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*16079,00099,000
101تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*16079,00099,000
102تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*16079,00099,000
103تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*16079,00099,000
104تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*16079,00099,000
105تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*16088,300113,000
106تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*140101,000110,000
107تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*140101,000110,000
108تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*140101,000110,000
109تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*140101,000110,000
110تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*140101,000110,000
111تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*140110,300124,000
112تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*12541,00043,200
113تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*12541,00043,200
114تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*12541,00043,200
115تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*12541,00043,200
116تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*12541,00057,200
117تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*11028,70030,200
118تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*11028,70030,200
119تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*11028,70030,200
120تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*9016,00018,900
121تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*9015,70018,900
122تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*9017,50018,900
123تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*7511,30013,950
124تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*759,30013,950
125تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*639,30013,950
126تبدیل تزریقی پلی اتیلن 40*638,90011,100
127تبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*638,90011,100
128تبدیل تزریقی پلی اتیلن 25*6348,90051,100
129تبدیل تزریقی پلی اتیلن 40*508,90011,100
130تبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*508,90011,100
131تبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*4040,00040,000
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*